A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Vei, vann og avløp

Rent vann i springenKommunen skal påse at krav om atkomst, vannforsyning og avløpshåndtering blir ivaretatt, i henhold til Plan- og bygningsloven kap. 27.
Det skal søkes kommunen om tilknytning til vei, vann og avløp (VVA).

Avløp
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Der offentlig avløpsledning er i nærhet av eiendommen skal bygningen knyttes til denne. I områder uten offentlig avløp må det søkes utslippstillatelse, for å legge inn vann i bygningen. Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

Kommunens oppgaver utover å påse dette, er vedlikehold og drift av avløpsnett og -kummer, kloakkpumpestasjoner, renseanlegg, avløp i spredt bebyggelse, samt driftsovervåkning.

Vann
Bygning til opphold for mennesker eller dyr må ha tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.
Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.

Kommunens oppgaver utover å påse dette, er drift og vedlikehold av vannledningsnett og -kummer, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng, samt driftsovervåkning.

Hobøl kommune kjøper vann fra Spydeberg kommune til sine innbyggere i Knapstad-området. Resten av kommunen forsynesmed vann fra Hobøl vannverk.

Vei
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være i henhold til reguleringsplan eller godkjent av Statens vegvesen.

Kommunens oppgaver utover å påse dette, er feiing og gaterenhold, gressklipping og vegetasjonsrydding, rydding av kraftsoner, vegmerking og skilting, brøyting og strøing og gatebelysning.