A A A
Hobøl kirke Regn 6

Transporttjenesten for bevegelseshemmede (TT-ordningen)

TT-kort

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlig kollektive transportmidler.

Transportordningen er ment for fritidsreiser, og målet er å bidra til at flest mulig kan ha et sosialt liv. Ordningen skal derfor ikke brukes til arbeidsreiser, skoleskyss, syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Det er Østfold Kollektivtrafikk som har ansvar for tildeling av støtte og oppfølging av transportørene, mens godkjenning og oppfølging av brukere skjer i kommunen.
Østfold Kollektivtrafikk har inngått en avtale med Rogaland Taxi om administrering av TT-ordningen i Østfold.

Kriterier:

  • søkere mellom 14-67 år prioriteres
  • varig rullestolbrukere og blinde prioriteres
  • funksjonshemmingen må være varig
  • søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • beboere på sykehjem godkjennes ikke
  • søkere som bor i omsorgsbolig kan godkjennes
Østfold Fylkeskommune har satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune. Det kan derfor være flere brukere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. Hobøl kommune har derfor politisk vedtatt kriterier utover fylkeskommunens kriterier:
  • Funksjonshemningens grad 
  • Aktivitet/ transporthyppighet
  • Alternative transportmuligheter 

Saksbehandling:
Hobøl kommune skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det vedtak med begrunnelse. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke avgjøres innen èn måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtak blir fattet.

Søknadsskjema

Husk å vedlegge legeerklæring.

Klagemulighet:
Du kan klage på vedtaket etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 og 29. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Klageinstans er kommunal klagenemnd. Klagen sendes til Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl

Her kan du lese mer om TT-ordningen