A A A
Hobøl kirke Regn 6

Tildelingsteamet

Hender

Tildelingsteamet i Hobøl kommune ivaretar og behandler alle søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Tildelingsteamet holder til på kommunehuset i Hobøl.

Dersom du har behov for en samtale avtales det et møte på kommunehuset. Vi kan også komme hjem til deg etter nærmere avtale.

Tildelingsteamet er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen.
Koordinerende enhet har ansvar for arbeidet med individuelle planer og for oppnevning og opplæring av koordinatorer. Enheten kan kontaktes for råd og veiledning, eller hjelp til å få opprettet koordinator eller individuell plan:

En koordinator er en tjenesteyter eller et team av tjenesteytere med hovedansvar for koordinering og oppfølging av en pasient eller bruker som mottar flere langvarige habiliterings- eller rehabiliteringstjenester. Kommunen plikter å utnevne en koordinator når det er nødvendig.

En individuell plan er et arbeidsverktøy som skal sikre at tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen plikter å utarbeide en individuell plan når det er nødvendig.

Les mer om koordinerende enhet her.

Hobøl kommune er med i en prøveordning for statlig finansiering av omsorgstjenester

Søknadsskjemaer

Informasjon om transportstøtte

Informasjon om egenandel

Helse- om omsorgstjenesteloven

Bruker- og pasientrettighetsloven