A A A
Hobøl kirke Regn 6

Sykehjemmet

Hobøl bo- og behandlingssenter

Hobøl bo – og behandlingssenter er kommunens sykehjem med 29 plasser fordelt på tre avdelinger.

Vår visjon: Vi ser hele menneske. Vi tenker tverrfaglig og bruker vårt fag og erfaring for leveranse av alle våre tjenester.

Sykehjemmet har en bredt sammensatt personalgruppe bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, renholdere, institusjonskokker, fysioterapeut og ergoterapeut. Lege er her to ganger i uken. Annen hver torsdag har presten andakt. Fotpleier og frisør er her til faste avtaler.

Vi ønsker at alle medarbeidere bidrar til å gi våre beboere positive møter og gode øyeblikk. Vi har fokus på kulturelle og sosiale aktiviteter for å fremme trivsel og helse. Det er samarbeid med Frivillighetssentralen, Knapstad Aktivitetssenter, Røde Kors med besøkshund.

Ulike tilbud om opphold:

Avlastningsopphold – avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Forutsetter at vedkommende har sin egen fastlege under oppholdet, og at alle utgifter til helsehjelp dekkes av bruker (f.eks. følge til lege nye medisiner o.l.)

Korttidsopphold – tidsavgrenset opphold for personer som har behov for opptrening, bedre allmenntilstand, observasjon og vurdering, og liknende.

Langtidsopphold – for eldre personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet, eller i omsorgsbolig. (Søkeren må ha behov for heldøgnsomsorg der alle andre tiltak er prøvd).
 

For mer informasjon kan du kontakte :
Enhetsleder Liv Høgås Steen på telefon 69 92 46 24 / 920 26 202 eller e-post