A A A
Hobøl kirke Skyet 7

Personvernerklæring

Informasjon om plikter og rettigheter i forhold til kommunens bruk av personopplysninger og hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Formålet med innsamling av personopplysninger
Kommunen behandler dine personopplysninger:

  • For å kunne identifisere deg
  • For å administrere dine personopplysninger og vedlikeholde relaterte tjenester som lister over søkere og tilhørende funksjoner

De innsamlede opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. Opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.
Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder. 

Behandlingsansvarlig og databehandler
Kommunen er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jamfør personopplysningsloven § 2 nr 4-5. 

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger (til tredjepart)
Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:

  • Saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
  • Ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
  • Teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene

Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene. Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Hobøl kommune som forvaltningsorgan
Enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak, er organer som utgjør forvaltningen i kommunen. Slike organer skal bidra til at borgerrettighetene blir ivaretatt.

Rett til personvern og taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre avdelinger (via oppmøte, telefon, e-post og kontaktskjema) og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet
I utgangspunktet skal vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til avdelingen det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet
Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis
Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser, innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.
Tips en venn Skriv ut