A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Nye vann- og avløpsledninger i Lyngfeltet, del av Kringsjå, Knatrebakkveien og Lyngveien

Hobøl vannverk SA og Hobøl kommune informerer

Knut Bjerke AS startet anleggsarbeidet i uke 32. Det er ventet at arbeidene vil pågå utover høsten og vinteren.


GENERELT
Hobøl kommune arbeider systematisk med å redusere mengden med regnvann som via dårlig ledningsnett sendes til renseanlegg.  Rensing av avløpsvann er en stor kostnad for kommunen, så det er viktig å oppgradere avløpsledningene og skille spillvann (kloakk) og overvann (regnvann), slik at bare spillvannet sendes til avløpsrenseanlegget.

Hobøl Vannverk SA har de siste årene opplevd flere vannlekkasjer i dette området og vil skifte ut gamle og dårlige vannledninger.

Når kommunale og private vann- og avløpsledninger er i god stand, vil dette føre til mindre forurensning av vassdrag og mindre driftsforstyrrelser på ledningsnettet som kloakkstopp og vannlekkasjer.

BEGREPER
Spillvann:                                 Vann fra sanitærutstyr og -innretninger
                                               Husholdningskloakk fra vask, toalett etc.

Overvann:                                Regn- og smeltevann, takvann, drenering, vann fra
                                               utesluk som ledes bort fra markoverflater, bygg og lignende.

Private stikkledninger:              Vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og
                                               med tilknytningspunkt på hovedledninger.
 

OPPSTART OG FRAMDRIFT
Knut Bjerke AS begynner anleggsarbeidet i uke 32. Det er ventet at arbeidene vil pågå utover høsten og vinteren.
 

PRIVATE STIKKLEDNINGER

 


Figuren viser grensene mellom private stikkledninger og offentlige hovedledninger

 

Når kommunen oppgraderer og separerer de kommunale ledningene, har dette liten effekt dersom det ikke gjennomføres tilsvarende separering av private stikkledninger. Separering av avløpsvann er å skille kloakkvann og regnvann i hver sin ledning (spillvannsledning og overvannsledning).

Eiendommer som er tilknyttet hovedledninger som skal skiftes ut vil motta nærmere informasjon ang. tiltak på private stikkledninger
 

SIKKERHET I ANLEGGSPERIODEN
Entreprenøren blir pålagt å sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

 

ULEMPER I ANLEGGSPERIODEN
Stenging av veier der arbeidet pågår. Omkjøringer blir skiltet.

I korte perioder blir det ikke mulig å parkere biler ved eiendommene. Det tar vi opp med berørte etter hvert. Rystelser etter grøftesprengninger og støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid.

Kortere avbrudd på vannforsyningen, brunt vann og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Entreprenøren varsler abonnenter som blir berørt av vannavslag etter gjeldende regler.
 

Statusrapporter for prosjektet vil bli lagt ut jevnlig på hjemmesidene til Hobøl Vannverk SA.

Powerpoint-presentasjon ved informasjonsmøte 04.08.16.
Referat fra informasjonsmøte 04.08.16.
Generell informasjon vedrørende nye vann- og avløpsledninger.
Arbeidsvarsling til berørte naboer av graving i Kringsjåveien.

 

KONTAKTPERSONER
Byggherre:                Hobøl Vannverk SA
                                
Christine Strømsæther, tlf. 93221793
                                e-post: post@hobolvannverk.no

Stikkledninger:        HVA prosjekt (prosjekterende)
                               
Hilde Haugland, tlf. 90823677
                               e-post: hvapro@hotmail.com