A A A
Hobøl kirke Klarvær 19
Krepsefiske

Krepsefiske 2017

Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter, hjelper oss å hindre at krepsepest og andre fiskesjukdommer spres!

Sommeren 2016 ble det konstatert at Hobølelva / Mossevassdraget er smittet med krepsepest.
Det har ført til at all krepsing i vassdraget er forbudt inntil videre.

Det er særdeles viktig at pesten ikke spres videre til andre vassdrag. Ta derfor alle forhåndsregler for å unngå smitte. Ved funn av syk eller død kreps må Mattilsynets avdelingskontor varsles på telefon 22 40 00 00.

Når det gjelder status for Hobølelva, så opplyser Mattilsynet at Mossevassdraget inngår nå i Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for krepsepest. Vannet overvåkes ved hjelp av nyutviklede metoder som påviser arvestoff (DNA) krepsepest, edelkreps og signalkreps. I Mossevassdraget konsentrerer de mye av overvåkningen i Våg for å fokusere på en eventuell spredningssituasjon. De tar også vannprøver i Tangenelva, Mjær og Hobølelva både for å se på eventuelt smittenivå i vannet samt lete etter spor av signalkreps.

Det er for tidlig å kunne friskmelde vassdraget. Det er viktig å sannsynliggjøre fravær av en kronisk smittekilde (signalkreps), for hvis smitten kun har kommet som resultat av smittespredning fra f.eks. båter, utstyr eller lignende fra Haldenvassdraget kan friskmelding være mulig innen få år. Er det derimot mer som tyder på utsett av signalkreps har man et kronisk problem, og må evt. vurdere dramatiske tiltak (utryddelse) dersom man skal bli kvitt problemet.
 

Miljødirektoratet skriver på sin hjemmeside:

«Krepsefisket varer fra 6. august til og med 14. september. I enkelte fylker og vassdrag kan det være regionale og lokale reguleringer av fisketiden, åtebruk og maskevidde. Sjekk derfor reglene for krepsing i det aktuelle vassdraget hos den aktuelle fylkesmannen før du starter. 

Minstemålet for krepsen er 9,5 cm fra spissen av pannehornet til enden av halen. Kreps under minstemålet skal settes ut igjen i vannet straks den er tatt opp, og må verken oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas eller avlives. Miljødirektoratets feltorgan, Statens naturoppsyn, vil kontrollere at reglene blir overholdt.

Edelkrepsen er mest utbredt i Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold, men det finnes også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Mengden av edelkreps er blitt sterkt redusert fra toppårene på midten av 1960-tallet. I 1966 ble det fanget hele 40 tonn edelkreps i Norge mot 10-12 tonn årlig nå. 

Den største trusselen mot bestandene av edelkreps, er spredning av den nordamerikanske arten signalkreps. Denne fremmede arten bærer sykdommen krepsepest, som den selv er immun mot. Hvis signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil også krepsepesten forbli i vassdraget for godt. Edelkreps, og andre krepsearter som naturlig forekommer i Europa, er helt forsvarsløse mot sykdommen. 

Krepsepest sprer seg hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, fangst med infisert utstyr eller elvepadling. For å hindre at krepsepest sprer seg, skal krepseutstyr enten være helt tørt eller desinfisert før det blir brukt i et nytt vassdrag. Krepseåte (fisk) skal ha opphav fra samme vassdrag. 
 

Det er forbudt å

- sette ut eller flytte kreps til andre vassdrag eller lokaliteter

- kaste syk eller død kreps ut i vassdrag

- tømme vann fra ett vassdrag til et annet»

 

Husk for øvrig at ingen kan fiske kreps uten tillatelse fra grunneier!

Tips oss gjerne om  fangstresultat! Dette videreformidler vi til Mattilsynet og Fylkesmannen.


Tiltak for å hindre spredning av krepsepest


Lykke til med krepsesesongen!
Hilsen Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus).

Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold.

 

Tips en venn Skriv ut