A A A
Hobøl kirke Regn 6

Retningslinjer for tildeling utleiebolig med kommunal tilvisningsrett

Kommunal bolig

Sosialtjenesteloven § 3-4 bestemmer at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette betyr at kommunen ikke er forpliktet til å stille med en ledig bolig, men skal gi nødvendig bistand slik at innbyggere i behov av hjelp selv kan skaffe egen bolig.

Formål
Sosialtjenesteloven § 3-4 bestemmer at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette betyr at kommunen ikke er forpliktet til å stille med en ledig bolig, men skal gi nødvendig bistand slik at innbyggere i behov av hjelp selv kan skaffe egen bolig.

Utleieboliger med kommunal tilvisningsrett er derfor i seg selv ikke et lovpålagt tilbud. Kommunen har likevel valgt å disponere og prioritere slike boliger som et boligsosialt virkemiddel for de som ikke på egen hånd er i stand til å skaffe seg bolig på det private marked.


Målgruppe
Disse retningslinjene skal anvendes ved tildeling av utleiebolig med kommunal tilvisningsrett til:

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg en bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.


Prioriteringer
Ordningen med  utleieboliger med kommunal tilvisningsrett er strengt behovsprøvd. I prioriteringen mellom søkere skal det legges vekt på opplysninger om søkers personlig forhold og bosituasjon. I vurderingen av hvilken bolig som kan tildeles, må det legge vekt på søkers behov, og det må tas hensyn til eksisterende bomiljø der det er ledig bolig.

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av behov, og ikke etter ansiennitet. Dersom det skjer vesentlige endringer i søkers behov eller andre særlige forhold inntrer, vil prioritet endres uavhengig av ansiennitet.

 

Kriterier for innvilgelse av  utleiebolig med kommunal tilvisningsrett
Vurderingen ved innvilgelse av kommunal bolig er ikke knyttet opp mot et lovverk eller statlig retningslinjer, men skal bygge på en individuell skjønnsmessig vurdering av flere momenter.

Følgende generelle krav må være oppfylt for at søker kan innvilges  utleiebolig med kommunal tilvisningsrett:

 • Søker må være over 18 år.

 • Søker skal være hjemmehørende i Hobøl kommune, det vil si være registrert med bo adresse i Hobøl kommune. Kravet om bo adresse gjelder ikke flyktninger.

 • Botid over et år i kommunen (folkeregistret)

  Dersom de forutgående krav er oppfylt, skal følgende momenter vurderes og vektes i forhold til den enkelte søker:

 • For å få tildelt bolig må søker være uten mulighet til å skaffe seg egnet bolig på egen hånd i det private marked.

 • Andre spesielle forhold som tilsier at søker har særskilt behov for en stabil bosituasjon, for eksempel samlivsbrudd. Barnefamilier vil bli prioritert.

 • Søkers boevne må vurderes. Med ”boevne” menes at søker selv klarer å ta vare på seg selv, betale husleie, følge husordensreglene og husleieloven og holde en viss orden i boligen.

 • For å få tildelt bolig må nåværende bolig være uegnet eller svært utilfredsstillende.

 • Dersom søkeren har fått tilbud om bolig fra kommunen tidligere, og takket nei uten begrunnet årsak, kan dette medføre at søkeren ikke får nytt tilbud om bolig.

 • Dersom søkeren tidligere har misligholdt husleie til kommunen, mislighold leiekontrakten eller ikke fulgt husordensreglene for den tildelte boligen, kan dette medføre at søkeren ikke får tildelt ny bolig.

 • Grovt mislighold av tidligere leiekontrakt, som f.eks. skade eller hærverk på boligen, vil medføre at søker ikke får tildelt ny bolig.

Dersom den individuelle vurderingen leder til at søker bør få tildelt bolig, skal det ved tildeling av konkret bolig tas hensyn til at eksisterende bomiljøer skal ivaretas så langt det er mulig.

 

Saksgang
Den som ønsker tildeling av kommunal bolig etter disse retningslinjene, må søke om dette på eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til Hobøl kommune, , 1827 Hobøl, post@hobol.kommune.no

Boligtildelingsmøte /utvalget drøfter både prioritering mellom søkere og hvilken bolig som kan tildeles. Det vil si at tildelingsmyndigheten ligger i tildelingsmøte/utvalget, som også har vedtaksmyndighet.

Utvalget består av en representant fra servicekontoret, NAV, fagleder psykisk helseteam og en representant fra forvaltingsteamet.

Tildelingssmøte avholdes 1 gang per måned på NAV Spydeberg/Hobøl.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av en representant fra servicekontoret.

Dersom boligtildelingsmøte tildeler søker bolig mottar søker et vedtak om at han/hun fyller kriteriene i retningslinjene for tildeling av bolig. Dersom det ikke er ledig bolig av den type søker er innstilt til, gis det opplysning i vedtaket om at han/hun settes på venteliste for passende bolig.      

Ved tildeling av konkret bolig skriver huseier husleiekontrakt med søker, og foretar en gjennomgang av kontraktens innhold og husordensregler for den aktuelle boligen. Kommunen tildeler en kommunal depositums garanti for tre mnd. etter kontraktinngåelse.

Vedtaket om tildeling av bolig vil bli trukket tilbake dersom det under saksbehandlingen, eller etter at vedtak er fattet kommer fram opplysninger som ville medført at det ville blitt gitt avslag på søknaden ved første gangs behandling.


Bytte av kommunal bolig
Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal vurderes etter samme prosess og kriterier som beskrevet over. Normalt innvilges det ikke bytte av bolig.


Klage
Vedtak vedrørende tildeling av kommunal bolig kan påklages til Hobøl kommunale klagenemnd.