A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Informasjon fra E18 Knapstad – Retvet sommer og høst 2015

Varsel veiarbeid

Utvidelse av fv 120 fra E18 på Elvestad til nytt E18-kryss ved Hobølelva og etablering av knuseverk i linja ved Hobølelva.

Knuseverk i E18 linja

Det skal etableres et knuseverk i den høye skjæringen ved Hobølelva i uke 26. Knuseverket vil medføre noe mer støy, men det skal ikke overskride fastsatte krav i retningslinje forbehandling av støy i arealplanlegging, T1442. Støv fra knuseverket skal være av minimal art.

 

Arbeid på fv 120

Arbeidene med å bygge gang- og sykkelvei og restaurere fv 120 starter i nær framtid. Arbeider med bygging av midlertidig omkjøringsvei, hogging av trær og omlegging av kabler vil foregå i tiden før sommerferien. Etter sommerferien og fram til juletider vil arbeider bl a med sprengning av berg, utvide fv 120, legging av rør og kabler foregå.

I denne tiden vil fv 120 ha redusert fremkommelighet ved tidvis lysregulering og stopp av trafikk ved sprengning.

 

Sprengningsarbeider

Under sprengningsarbeidet må det påregnes en del støy og rystelser. Du bør derfor påse at løse gjenstander ikke står «på vippen» - i skap eller hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte på dette. Mennesker og dyr er svært følsomme for vibrasjoner. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger høyere enn det nivået vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte bygning. Det er derfor gjort undersøkelser på bygg i nærområdet i forkant, men det blir i tillegg satt ut rystelsesmålere på de mest utsatte byggene for å kontrollere utslag. Huseiere vil bli kontaktet for nærmere avtale om dette.

Sprengningene blir varslet med sirene.
Før salven: korte støt
Etter salven: ett langt støt

De nærmeste naboene til arbeidsstedet bør gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområde og lignende som vender ut mot arbeidsstedet når det varsles sprengning. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell.

Når vi finner det nødvendig vil NCC kontakte dere «på døren», å lede dere på trygt sted under selve sprengningen.

 

Arbeidstider:

Arbeidstidene på anlegget vil være mandag til fredag kl. 07.00–20.00. Enkelte tidsperioder vil det være nødvendig å arbeide utover den angitte arbeidstiden. For bruer vil det i tillegg foregå arbeid på lørdag og søndag. 

Det skal etableres knuseverk i den høye skjæringen vest for Hobølelva. Arbeidstider for knuser er mandag – fredag kl 07.00-19.00, samt lørdag kl 07.00-19.00.

 

Se vår nettside for oppdatert informasjon.
Oppdatert informasjon om planlagte trafikkomlegginger og stengninger finner du på våre nettsider www.vegvesen.no/18ostfold. På nettsidene finner du også annen informasjon om E18-prosjektet, illustrasjoner og nyhetssaker.  

 

Statens vegvesen beklager for ulempene og støyen arbeidsperioden vil medføre. Høsten 2016 er vi ferdige J

 

Kontaktpersoner:

Byggeleder: Lars Frode Christiansen

Tlf: 479 28 661, epost: lars.frode.christisansen@vegevsen.no

 

Ass byggeleder: Kaja Svenneby

Tlf: 416 03 605, epost: kaja.svenneby@vegvesen.no

Prosjektleder: Eline Bustnes Amundsen
Tlf: 922 11 565, epost: elin.amundsen@vegvesen.no


Kommunikasjonsrådgiver: Cecilie Foss
Tlf: 934 13 993, epost: cecilie.foss@vegvesen.no

 
Med hilsen
Kaja Svenneby

Prosjekt: Prosjekt E18 Ørje-Vinterbro
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Hobølveien 74, TOMTER
Telefon: +47 41603605  Mobil: +47 41603605  e-post/Lync: kaja.svenneby@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no