A A A
Hobøl kirke Lett regn 3

Hjemmebaserte tjenester

Mjuke bru
Hjemmesykepleien gir pleie, omsorg og trygghet til syke og funksjonshemmede hjemmeboende i kommunen. Det skal bidra til at man kan bo hjemme lengere, og redusere behovet for sykehjemsplass.

Tjenesten

Tjenesten omfatter blant annet bistand til personlig stell, sårbehandling og medikamenthåndtering til de som ikke har mulighet til å klare dette på egenhånd.

Hjemmesykepleien består av sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter. Tjenesten er døgnbemannet, og type tjeneste og antall besøk hver pasient får tilpasses etter hvilke behov hver pasient vurderes å ha.

Alle tjenester må søkes om, enten av pasienten personlig, med hjelp av pårørende, eller gjennom fastlege/spesialisthelsetjeneste. Søknadskjema finner man på nettsiden til Hobøl kommune eller på kommunehuset på Elvestad.

Vurdering

Ditt behov for tjeneste avgjøres av saksbehandler i kommunen, og det innhentes informasjon som er nødvendig for å fatte vedtak. Normalt kommer de på hjemmebesøk for samtale og vurdering. Ved avslag på søknad vil det begrunnes i brev. Innvilgede tjenester vil jevnlig vurderes av hjemmesykepleiens sykepleiere og saksbehandler. Om man er misfornøyd med vedtak kan man klage til kommunen inne tre uker etter at du har mottatt brevet.

Tjenesten hjemmesykepleie er gratis, men ved medikamenthåndtering kan noen utgifter komme fra apotek-tjenester. Om hjemmesykepleien skal bidra med medikamenthåndtering, vil medisinene pakkes i multidoseruller fra apotek, og det er ønskelig at de overtar alt av medisiner for kvalitetssikring.