A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Eiendomsskatt i Hobøl 2013

Hus, illustrasjon
Offentliggjøring av lister til offentlig ettersyn

 INFORMASJON OM EIENDOMSKATT I HOBØL KOMMUNE 2013 –

OFFENTLIGGJØRING AV LISTER TIL OFFENTLIG ETTERSYN
 
Det vises til kommunestyretsvedtak av 18.12.2006 om innføring av eiendomsskatt i Hobøl kommune, samt kommunestyrets vedtak av 17.12.2012 om videreføring av skatten i 2013.
 
Eiendomskattetakster blir i disse dager sendt ut alle registrerte eiere av eiendomer i Hobøl kommune. Det er fra og med 1.1.2013 nye saksbehandlingsregler for eiendomskatten, dette medfører blant annet en utvidet klagefrist. Det vil si at man hvert år kan klage på forhold ved den utskrevne taksten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges det en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.3.2013. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på servicekontoret (kommunehuset), biblioteket (Tomter), Hobøl bo og behandlingssenter og Sparbutikken på Ringvoll senter.
 
Det er en klagefrist på 3 uker etter kunngjøring jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane § 19. Alle klager skal fremsettes skriftlig, med eventuell dokumentasjon, til eiendoms-skattekontoret i Hobøl kommune.
 
Hobøl kommune innhenter opplysninger om den enkelte eiendom fra matrikkelregistre, samt ved en grovkornet besiktigelse av eiendommen. Vi ber om at dere gjennomgår den tilsendte e-skattetaksten og sjekker opplysningene om deres eiendom.
 
På grunn av begrenset kapasitet hos oss, bes det om at alle henvendelser om feil/korreksjoner med eventuell dokumentasjon gjøres skriftlig til: post@hobol.kommune.no
 
Eiendomskatten betales sammen med de øvrige kommunale avgiftene, disse fakturaene har forfall hhv. 31.3, 30.6 og 31.10.
 
 
 
4. februar 2013
Mvh
Eiendomskattekontoret i Hobøl