A A A
Hobøl kirke Tåke -7
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2018

Alle eiendomsbesittere i Hobøl kommune mottar i løpet av februar melding om takst og skatt («Detaljert grunnlag takst og skatt») for sin eiendom. Nytt av året er at skattetakstskjemaene sendes elektronisk via Altinn/Digipost. Dersom meldingen ikke blir lest innen 48 timer blir brevet sendt pr. post til adressaten.

På skattetakstskjemaene for boligeiendommer som får formuesgrunnlag fra Skatteetaten vil det på skattetakstskjemaet kun være oppgitt hva formuesgrunnlaget fra Skatteetaten utgjør, bunnfradrag, promillesats og hva eiendomsskatten utgjør i kroner inneværende år. For andre eiendommer enn boligeiendommer med formuesgrunnlag vil det fremkomme mer detaljerte opplysninger om tomtestørrelse og arealopplysninger på skattebelagte bygg på eiendommen. Disse opplysningene er hentet fra matrikkelen/grunnboka. Opplysningene bør gjennomgås av eiendomsbesitter for å kontrollere at det er lagt til grunn riktig fakta i eiendomsskattetakseringen. Dersom du finner feil/avvik er det fint om du sender oss dokumentasjon på hva som er feil.

Etter eiendomsskattelovens § 19 kan eiendomsskatten påklages. Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret . Klagefristen er 28.03.18.

Sakkyndig nemnd behandler klagen. Dersom klagen ikke fører frem vil den automatisk bli lagt frem for sakkyndig ankenemnd.

Eventuelle klager på formuesgrunnlaget for boligeiendommer må rettes direkte til Skatteetaten via klageskjema eller på tlf. 800 800 00.

Eiendomskattelister til offentlig ettersyn, jf. eiendomsskattelovens § 15, legges ut på servicetorget på kommunehuset, på biblioteket på Tomter og på kommunens hjemmeside 14.02.18. Listene ligger ute i 3 uker.

 

Tips en venn Skriv ut