A A A
Hobøl kirke Skyet -4
Høring

Detaljregulering for Riiser gård - offentlig ettersyn

I Hovedutvalg for plan og utvikling 23.01.2018 ble det vedtatt at forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Riiser gård – nydyrking og massedeponi med tilhørende plandokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Plandokumentene kan du lese her eller på servicetorget på Elvestad. 

Planforslag Riiser gård
Bestemmelser
Kart
Driftsplan
Trafikkanalyse
Notat grunnforhold og vurderinger
ROS-analyse
Anleggsstøy
Landskapsanalyse
Biologiske undersøkelser
Tegninger
Høringsuttalelser
Vedtak i HPU 23.01.18

Høringsfrist er 20. mars 2018.

Evt. merknader/kommentarer til planen kan sendes til Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl eller post@hobol.kommune.no 

Tips en venn Skriv ut