Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn

Brukermedvirkning i skolen

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

 Skole og utdanning

Målgruppe

Foresatte

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeid hjem - skole (flere språk)
Klage på manglende elevmedvirkning
Målformer i grunnskolen

Lover

Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 9a Elevane sitt skolemiljø
Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) kap. 11 Organ for brukarmedverknad i skolen

Tjenesten oppdatert: 04.12.2015 09:45