A A A
Hobøl kirke Regn 6

Barneverntjenesten

Familie i hender

 

Barneverntjenestenes oppgaver

Barneverntjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige, løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, treffe vedtak om hjelpetiltak, eller forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og iverksette og følge opp tiltak.

Statens ansvar for barneverntjenster er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Statens helsetilsyn, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), fylkesmannen og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnvernloven, se særlig kap. 2 om ansvarsdeling


Enhetsleder for barneverntjenesten i Hobøl er Lise Falkenburger, tlf 69 92 44 70