A A A
Hobøl kirke Lettskyet 4

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Beskrivelse

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

 

Kommunalt avløp (Ledningsnett)

Avløpsnettet
Kommunen drifter omlag 48 km avløpsledninger, og omlag 1200 eiendommer er tilknyttet er kommunal avløpsledning.

Renseanlegg
Kommunen drifter 2 renseanlegg, Elvestad renseanlegg og Ringvoll renseanlegg. Kommunen er selv forurensningsmyndighet for disse to renseanleggene, jfr kap 13 i Forurensningsforskriften.


Avløpsvann fra Knapstad og Tomter blir pumpet til AHSA (Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband) i Askim. Fylkesmannen gir utslippstillatelse for AHSA rensedistrikt, jfr kap 14 i Forurensningsforskriften.

Resipientovervåkning
Jfr kap 14 i Forurensningsforskriften skal kommunen overvåke resipienter. I Hobøl kommune er det Ringvollbekken og Hobølelva som overvåkes.
Driftsassistansen i Østfold har bistått Hobøl kommune med resipientovervåkning.

Målgruppe

Innbyggere, næringsliv

Kriterier/vilkår

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

 

Pris

Lover

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. Se også:

  • § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning,
  • forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende og kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer

Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Annen informasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold

Tlf :69924491

E-post ; post@hobol.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 14:27