Bever

Åpent for beverjakt i Hobøl

Det er åpnet for beverjakt i Hobøl, Spydeberg og Askim (for så vidt nesten hele Østfold) etter ny forskrift - både lokale forskrifter og målsetninger er vedtatt av kommunestyrene. Det vil si at det ikke er krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever.

Forvaltningsansvaret er altså flyttet fra kommunen til rettighetshavere og jegere. Men, for å jakte kreves fortsatt grunneiers tillatelse, og vi minner om at gamle avtaler gjelder inntil nye inngås. Forskriftene og målsetningene finner du på hjemmesiden vår og på lovdata: Askim, Spydeberg, Hobøl. Jakttiden for bever er fra 1.oktober til 30.april, det vil si at bever er det siste jaktbare småviltet i jaktåret 2017. (Jakt på rødrev avsluttes for øvrig 15.april). Les mer om småviltjakt hos Miljødirektoratet og om bever i brosjyre fra Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold (noen utdaterte henvisninger).

 

Når det gjelder skader som følge av beverens aktivitet henstiller vi til at beveren eventuelt tas ut i ordinær jakt, og ikke gjennom søknad om skadefelling utenfor jakttiden. Dersom beverbolig og dam bør rives for å hindre skader forårsaket av oversvømmelse, kommunen søkes om tillatelse jfr. Naturmangfoldloven §18, 4. ledd: Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Tips en venn Skriv ut