hobol.kommune.no

Administrasjonsutvalget

Hobøl-logo

Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer, fordelt på 7 politisk valgte medlemmer og 2 tillitsvalgte som de ansattes representanter.

Ansvars- og arbeidsområder
Kommunelov og særlov:
Kommuneloven § 25 -administrasjonsutvalg
Opplæringsloven
Arbeidsmiljøloven
Kommuneloven § 23 - intern kontroll
Likestillingsloven
Personopplysningsloven

Annet:
Arbeidsgiveransvaret - avtaleverket
Sysselsettingstiltak
Lærlinger

Arbeidsområder:
Personalforvaltning
Likestilling

Generell myndighet
Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av delegasjonsreglementet at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller er delegert til rådmannen. Ansettelser av kommunalsjef, rådgivere i rådmannens stab og virksomhetsledere skal behandles i utvalget før ansettelsesprosessen igangsettes. Permisjoner behandles etter gjeldende permisjonsreglement. Administrasjonsutvalget har rett til å innstille overfor kommunestyret innenfor sitt område. Utvlaget har ikke myndighet til å videredelegere.

Myndighet til å treffe vedtak etter særlover:
Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet.


ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011-2015
Leder: Ordfører Olav P. Breivik
Nestleder: varaordfører Håvard Jensen
Håvard Osflaten
Camilla Lunde (permisjon til 01.07.17)
Grete J. Hansen (til 01.07.17)
Georg Ståle Brødholt
Hilde Borger
Pernille Lemming
Anita Toverød, HTV FO
Anette Freixas, HTV Fagforbundet


 

Tips en venn Skriv ut